Algemene voorwaarden

Introductie
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle werkzaamheden van Voedingscoach Wieke.

Gebruiker
Naam bedrijf: Voedingscoach Wieke
KvK nummer: 88710262
AGB code: 24004999
Rechtsvorm: Eenmanszaak

Voedingscoach Wieke is in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek en mag de beschermde titel diëtist gebruiken.
Daarnaast is Voedingscoach Wieke ingeschreven bij de NVD (Nederlandse Vereniging voor Diëtisten) en in het basisregister van het kwaliteitsregister Paramedici.

Voedingscoach Wieke wordt in acht genomen adequaat te handelen en daarbij de beroepskennis up to date te houden.

Opdrachtgever
De opdrachtgever is de cliënt.
Verschil tussen consument en bedrijven (zie website KVK)

Klachten afhandeling
Voedingscoach Wieke stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de geleverde dienst aan de cliënt. Voor klachten kan de cliënt terecht bij Voedingscoach Wieke via het contactformulier of door een email te sturen naar info@voedingscoachwieke.nl. De desbetreffende klacht zal binnen 5 werkdagen in behandeling worden genomen.
Komt u er niet uit met Voedingscoach Wieke, dan zijn wij aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van het Kwaliteitsregister Paramedici. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Aansprakelijkheid
Voedingscoach Wieke is niet aansprakelijk voor directe- of indirecte schade als gevolg van onjuiste adviezen. De cliënt is verantwoordelijk voor de eigen voedings- en gezondheidssituatie. Daarnaast is de cliënt verantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen en dient daarbij zelf te bepalen of deze adviezen in de (gezondheids-)situatie passen.
Bij twijfel of onduidelijkheden over adviezen gegeven door Voedingscoach Wieke is de cliënt gerechtigd om een second opinion in te winnen van een arts of andere diëtist.
Bij grove schuld of bij opzettelijk geven van onjuiste adviezen door de diëtist zal Voedingscoach Wieke aansprakelijk worden gesteld.

Voedingscoach Wieke is niet aansprakelijk voor de veiligheid bij het versturen van persoonlijke informatie via Internet. Dit betekent dat de cliënt hiervoor een eigen risico draagt. Om het mailverkeer zo veilig mogelijk te maken, maken wij gebruik van beveiligde mail via zorgmail.

Voedingscoach Wieke is niet aansprakelijk voor directe- of indirecte schade als gevolg van gebruik van de website en/of dienstverlening van Voedingscoach Wieke.

Diensten en producten
Voedingscoach Wieke geeft voedings- en beweegadviezen afgestemd op de cliënt. Daarbij wordt rekening gehouden met de leefstijl en wensen van de cliënt.
De voedingsadviezen zult u ontvangen per mail of per post en uiteraard tijdens het consult. Daarnaast wordt er indien nodig extra voorlichtingsmateriaal verstrekt.
Het is verboden om zonder toestemming materiaal ontvangen van Voedingscoach Wieke te kopiëren en te verspreiden onder derden of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Indien nodig, is het toegestaan dat diëtistische werkzaamheden door Voedingscoach Wieke uitbesteed worden aan gediplomeerde diëtisten. De cliënt zal altijd gegarandeerd behandeld worden door een gediplomeerd diëtist. Voedingscoach Wieke biedt ook een leerplek aan 4e jaars studenten voeding & diëtetiek. De werkzame diëtisten begeleiden de stagiaire tijdens deze periode. U mag altijd aangeven als u wenst om niet door een stagiaire behandeld te worden.

Tarieven
U kunt mét of zonder verwijzing van een arts een afspraak maken bij Voedingscoach Wieke.
Voedingscoach Wieke heeft contracten met alle zorgverzekeraars en is aangesloten bij de ketenzorg.
De zorgverzekeraars werken met vastgestelde tarieven.

Vergoeding zorgverzekeraar
Vanuit de basisverzekering wordt 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar vergoed door alle zorgverzekeraars.

Voor iedereen is er een verplicht eigen risico vastgesteld van minimaal €385,- per jaar. Dat houdt in dat zorg uit uw basisverzekering, o.a. medicijnen, bloedafname en andere aanvullende onderzoeken, ziekenhuisbezoek, andere zorgverleners waaronder de diëtistische zorg van uw eigen risico afgehaald kunnen worden door de zorgverzekeraar. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico en kunnen daarom gratis voedingsadvies ontvangen.

Aanvullende verzekering
Veel zorgverzekeraars vergoeden extra uren dieetadvisering wanneer u aanvullend verzekerd bent. Over de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering betaalt u geen eigen risico. Vraag de diëtist of uw zorgverzekeraar om meer informatie.

Ketenzorg
Vanuit de ketenzorg heeft u recht op 3 uur (gratis) dieetadvisering per kalenderjaar. Is er sprake van diabetes, COPD of cardiovasculair risico? Vraag dan uw arts of u recht heeft op een vergoeding vanuit de ketenzorg. Over de vergoeding vanuit de ketenzorg betaalt u geen eigen risico. Voor de ketenzorg is een verwijzing noodzakelijk.

Zelf betalen
Wij hebben onze facturatie naar de cliënt in eigen beheer.

U wenst zelf te betalen of uw vergoeding bij de zorgverzekeraar is op
Voor de eigen tarieven verwijzen wij naar onze website:
https://www.voedingscoachwieke.nl/tarieven

Betaling
Betaling aan Voedingscoach Wieke kan geschieden door middel van pin, iDeal en overschrijving via bank/giro rekeningnummer.
Indien er gebruik wordt gemaakt van iDeal of overschrijving via bank/giro rekeningnummer, dient het bedrag binnen 5 werkdagen op onze rekening te staan. Eventueel bestaat ook de mogelijkheid om contant te betalen.

Voedingscoach Wieke ontleent zich het recht om van behandeling af te zien indien er niet aan de voorwaarden van betaling wordt voldaan.

U heeft uw afspraak niet op tijd afgezegd
Wanneer u uw afspraak wilt afzeggen/verplaatsen met de diëtist, dient u dit op werkdagen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch via 06 213 075 26 óf via het mailadres info@voedingscoachwieke.nl mede te delen. Indien de telefoon niet wordt opgenomen, kunt u een voicemailbericht achterlaten.

Let op: Ook wanneer u te laat komt voor uw afspraak, kunnen wij besluiten om het consult niet door te laten gaan. De reden hiervoor is dat onze agenda’s aansluitend gepland staan met cliënten. Wanneer u te laat bent voor uw consult, heeft de diëtist onvoldoende tijd voor het consult en het registreren in uw dossier. Ook willen wij voorkomen dat ons spreekuur uitloopt voor andere cliënten.
Bij een afspraak waarvoor 15 minuten in de agenda gereserveerd staat, hanteren wij niet later dan 5 minuten aanwezig zijn. Voor een consult van 30 minuten is dit 15 minuten.
Indien u niet op tijd kunt afzeggen in verband met ziekte en/of om een andere (acute) reden niet in staat bent om naar de praktijk te komen dan kunnen wij uw consult omzetten naar een telefonisch consult of videocall om kosten voor een niet nagekomen afspraak te voorkomen.

Verschuldigdheid
De cliënt gaat een bindende overeenkomst aan met Voedingscoach Wieke na het plannen van een afspraak. De cliënt is vanaf dat moment het bedrag aan Voedingscoach Wieke verschuldigd van de te leveren dienst, welke op https://www.voedingscoachwieke.nl/tarieven omschreven staat en dient dat bedrag te voldoen.

Niet nagekomen afspraken
Indien de cliënt een afspraak niet nakomt zonder afmelding (binnen de gestelde termijn van 24 uur voorafgaand aan de afspraak), is Voedingscoach Wieke genoodzaakt het geplande consult in rekening te brengen.

Leveringsvoorwaarden
Bij aanmelding op de website en/of het telefonisch plannen van een afspraak, gaat de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden van Voedingscoach Wieke. Daarbij wordt van de cliënt verwacht om correcte persoonlijke informatie te verstrekken aan Voedingscoach Wieke.

Duur overeenkomst
De overeenkomst met Voedingscoach Wieke wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Deze overeenkomst kan ieder moment worden stopgezet door de cliënt. Voedingscoach Wieke ontleent zich het recht om de behandeling van een cliënt ieder moment stop te zetten als Voedingscoach dit noodzakelijk acht.