Privacyverklaring

Voedingscoach Wieke, gevestigd aan Pieter Sneeuwplein 12. 9641 KA Veendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De eigenaar, Wieke Schutte, is als Voedingscoach Wieke geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 88710262.


Contactgegevens:

https://www.voedingscoachwieke.nl
Pieter Sneeuwplein 12
9641 KA Veendam
+31621307526
KvK 88710262

Wieke Schutte is de Functionaris Gegevensbescherming van Voedingscoach Wieke.
Zij is te bereiken via info@voedingscoachwieke.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Voedingscoach Wieke verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Gegevens zorgverzekering (naam/ polisnummer)
– Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Voedingscoach Wieke verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid
– Burgerservicenummer (BSN)
– Biometrische gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@voedingscoachwieke.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voedingscoach Wieke verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Voedingscoach Wieke verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Voedingscoach Wieke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voedingscoach Wieke) tussen zit. Voedingscoach Wieke gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
WordPress: Op dit platform is de website gebouwd, dit heeft geen gevolgen voor betrokkene.

(Microsoft) Office365: Aan de hand van het Office365 pakket verwerken we gegevens voor onder andere facturatie en om het contactenbestand up-to-date te houden. Dit heeft geen directe gevolgen voor de betrokkene.

AvadaForms-Contact-formulier (op de website): Via onze website kan er een contact formulier worden ingevuld, met daarin een deel van de eerdergenoemde.

Evry: In dit programma worden declaraties verwerkt, cliëntdossiers bijgehouden en afspraken ingepland.

Whatsapp: Bezoekers kunnen via Whatsapp op de website een bericht achterlaten, zodat men in contact komt met Voedingscoach Wieke.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Voedingscoach Wieke bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia
Bewaartermijn: Zo lang als nodig (tot dienst/project afgerond is)
Reden: Afhandeling project/diensten

Adres
Bewaartermijn: Zo lang als nodig (tot dienst/project afgerond is)
Reden: Afhandeling project/diensten

Medische gegevens
Bewaartermijn: 20 jaar
Reden: Wettelijk verplicht

Gegevens m.b.t. Belastingwetgeving
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Wettelijk verplicht


Delen van persoonsgegevens met derden
Voedingscoach Wieke verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voedingscoach Wieke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Webhosting;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verwerken van betalingen;
– Het opslaan en delen van patiëntgegevens aan zorgverzekeraars;
– Doorverwijzen van cliënten aan externe specialisten.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Voedingscoach Wieke gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je heb het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Voedingscoach Wieke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@voedingscoachwieke.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Voedingscoach Wieke wil je er tevens op wijzen dat jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Voedingscoach Wieke neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@voedingscoachwieke.nl.

Voedingscoach Wieke heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
– Alle personen die namens Voedingscoach Wieke van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en/of programma’s;

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsovereenkomst onderschreven.